ترجمه مقاله

congrats

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
(خودمانی) مخفف congratulations؛ تبریک (می گویم).

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله