ترجمه مقاله

کرژ

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
هیجان ،شعف، شادی، پیچش مو هم گاها معنی شده
0
ناشناس:
چروک

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله