ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارمانا

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
کارمانا یا «کارمانیا» اسم مملکت کرمان است و بطلیموس [جغرافی دان یونانی] آن را منقسم به دو قسمت کرده:کرمان دایر، کرمان بایر. حد شمالی کرمان دایر، کرمان بایر بوده و پایتخت این قسمت «کارماتا» که کرمان باشد نام داشته و دارد اما کرمان بایر محدود به خراسان و هرات می شد.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ