ترجمه مقاله

چچی

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
چَچی؛ هیزم نیم سوخته.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله