ترجمه مقاله

چقرمگی

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
مقدار انرژی لازم برای شکست در آزمون کشش مواد

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله