ترجمه مقاله

پرسسیون

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
پيشروي ، سبقت ، تقدم ، تغيير جهت محور جسم گردند (مثل فرفره) ، انحراف مسير

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله