ترجمه مقاله

نیف نیف

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
باران نم نم و اندک
0
ناشناس:
(دزفولی) باران قطره قطره؛ باران اندک با قطره های ریز.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله