ترجمه مقاله

نباتی

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
کسی که نباتات را می شناسد؛ گیاه شناس.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله