ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معطلم

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
له کردن - فشار دادن

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ