ترجمه مقاله

فاکتوریل

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
تایتا. زبانزدِ دانشی از ریشۀ "تاییدن" به چَمِ (معنیِ) "ضرب کردن". برای نمونه، تایتای 4 می شود 24:24 = ! 4.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله