ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سک

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
سُکْ:(sok) در گویش گنابادی یعنی پنهان شدن ، قایم شدن ، مخفی شدن ، اختفا کردن ، || کشیک دادن ، گشت زدن همراه با مراقبت. || ترکیدن کف روی مایعات
0
ناشناس:
[سُک]. اخلاط بینی. ان دماغ
0
ناشناس:
[سُک] دنباله کشمش

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ