ترجمه مقاله

سپند

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
سِپَند، اِسپَند؛ نام گیاهی است. || مقدّس.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله