ترجمه مقاله

ریزه وند (ریزوند)

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
قدیمی ترین مردمان و ساکنان اولیه پشتکوه ایلام که قبل از ورود خان والی ابوقداره به پشتکوه در آنجا سکونت داشتند و از نظام ایلیاتی که مقام آن توشمالی بود برخوردار بودند که بعد از ورود والی ابوقداره ،به پشتکوه طی چند جنگ ایل ریزه وند از هم پاشید و والی در پشتکوه مستقر شد . بعد از حدود 120سال شخصی به نام توشمال صیدرضا علان دوباره موفق به گرد آوری و سروسامان ایل ریزه وند شد و از این رو توشمال صیدرضا را آخرین توشمال و سرپرست ایل ریزوند می نامند.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله