ترجمه مقاله

رزقی

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
همان رازقی می باشد که معنی گل سفید می دهد

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله