ترجمه مقاله

دولیج

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
گمراهی-دو دل شدن به عبارتی سر دو راهی قرار گرفتن

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله