ترجمه مقاله

دورنگار

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
فکس

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله