ترجمه مقاله

حلوان

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
نام باستانی شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله