ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تباهى

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
تَباهى:نیستى، نابودى، پوچى، تلف شدن

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ