ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بی مسئولیت

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
انجام ندادن یا درست انجام ندادن کارها از سوی فرد برای انجام مطلوب همۀ فعالیت هایی که بر عهدۀ او گذاشته شده است،

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ