ترجمه مقاله

بوجی

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
(سده ای؛ خمینی شهر اصفهان) به معنی آلت تناسلی مردانه، که بیشتر برای کودکان و افراد کم سن و سال به کار می رود.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله