ترجمه مقاله

بهراد

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
جوانمرد نیکو
0
ناشناس:
بهترین مرد و یا بهترین جوانمرد
0
ناشناس:
بخشنده، رحمان ،جوانمرد
0
ناشناس:
جوانمرد نیکو

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله