ترجمه مقاله

بنیماه

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
دختر ماه من نامی دخترانه

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله