ترجمه مقاله

ایل ریزوند

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
قوم ریزوند از اصیل ترین و مالکان و صاحبان اولیه پشتکوه بوده اند که قبل از تسلط والیان لرستان در سال 1006 توسط صفویان بر ایلام حکومت داشتند و به نقلی از بازماندگان بهرام گور و به نقلی دیگر از بازماندگان حسنویه کرد می باشند که قبل از اتابکان بر ایلام حکومت می کردند. اما با تسلط والیان بر پشتکوه و مخالفت قوم ریزوند با این تسلط والیان کمر مخالفت و نزاع با این قوم اصیل ایلامی گرفتند و ریزوندها را مجبور به مهاجرت و فروش اجباری زمین های آبا اجدادی خود کردند . در نهایت با ورود والیان به پشتکوه در زمان قاجاریه و طی چند جنگ با قوم ریزوند ،بسیاری از ریزوندها به ماهیدشت کرمانشاه و کشور عراق مهاجرت کردند و تعداد معدودی ماندگار شدند ام با روی کار آمدن توشمال صیدرضا احمدی در 120 سال پیش دوباره بازمانده ایل ریزوند در چرداول توسط ایشان شکل گرفت و حوزه حکومت توشمال صید رضا از روستای موشکان امروزی تا روستای چمچرو در کنار سیمره و از باقلعه(باخله) تا چال زغال بلاوه خشکه می باشد.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله