ترجمه مقاله

ابودبس

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
دهی است در جنوب اهواز در کنار رودخانه کارون در قدیم تعدادی از طوایف دشت بزرگ در آنجا زندگی می کردند.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله