ترجمه مقاله

ائلتن

واژه‌نامه آزاد

0
ناشناس:
کسی که یک تنه در مقابل ایل باشد (قهرمان ایل)

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

ترجمه مقاله