ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

two coupled oscillators model

فرهنگ لغات علمی

مدل نوسانگر های جفت شده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ