ترجمه مقاله

sinusoidal chirped

فرهنگ لغات علمی

چیرپ سینوسی
ترجمه مقاله