ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

self-focusing

فرهنگ لغات علمی

خود کانونی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما