ترجمه مقاله

reticular layer

فرهنگ لغات علمی

لایه مشبک
ترجمه مقاله