ترجمه مقاله

phase machine

فرهنگ لغات علمی

تطبیق فاز
ترجمه مقاله