ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

magneto-optical disk

فرهنگ لغات علمی

دیسک‌ مگنتواپتیکی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما