ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

magneto- exciton

فرهنگ لغات علمی

مغناطو- اکسیتون
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما