ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

full width at half maximum

فرهنگ لغات علمی

عرض قله ماکزیمم در نصف ارتفاع
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما