ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

full-width at half maximum

فرهنگ لغات علمی

پهنای کامل از نصف پیک بیشنه
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما