ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

full width at half maximum

فرهنگ لغات علمی

پهنای کامل نصف بیشینه
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما