ترجمه مقاله

friction

فرهنگ لغات علمی

اصطکاک
ترجمه مقاله