ترجمه مقاله

fracture toughness

فرهنگ لغات علمی

چقرمگی
ترجمه مقاله