ترجمه مقاله

fermi-dirac equation

فرهنگ لغات علمی

رابطه فرمی-دیراک
ترجمه مقاله