ترجمه مقاله

extinction

فرهنگ لغات علمی

خاموش‌سازی
ترجمه مقاله