ترجمه مقاله

extinction ratio

فرهنگ لغات علمی

نسبت خاموشی
ترجمه مقاله