ترجمه مقاله

extinction coefficient

فرهنگ لغات علمی

ضریب خاموشی
ترجمه مقاله