ترجمه مقاله

exciton

فرهنگ لغات علمی

اکسایتون
ترجمه مقاله