ترجمه مقاله

exciton

فرهنگ لغات علمی

اکسیتون
ترجمه مقاله