ترجمه مقاله

coherent

فرهنگ لغات علمی

همدوس
ترجمه مقاله