ترجمه مقاله

coherent state

فرهنگ لغات علمی

حالت همدوس
ترجمه مقاله