ترجمه مقاله

bulk

فرهنگ لغات علمی

توده، کپه
ترجمه مقاله