ترجمه مقاله

bulk

فرهنگ لغات علمی

توده
ترجمه مقاله