ترجمه مقاله

anti-crossing

فرهنگ لغات علمی

ضد عبوری
ترجمه مقاله