ترجمه مقاله

anti-bunch

فرهنگ لغات علمی

پاد گروهه
ترجمه مقاله