ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوته‌فکر

فرهنگ فارسی طیفی

مقوله: نتیجۀ استدلال ‌بین، کوته‌نظر، قشری، مرتجع، کهنه‌پرست، واپسگرا، متحجر، محافظه‌کار، تنگ‌نظر، ملانقطی، خرده‌بین، سختگیر
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ